İzmir Medyum

İzmir Medyum Kimdir ?

İzmir Medyumları Neler Yaparlar ?

İzmir Medyumları Güvenilir mi ?

İzmir Medyumları Arasında En iyi Medyum Kimdir ?

İzmir Medyum Seçimi Yaparken Nelere Dikkat Etmek Gerekir ?

  • Çalışacağınız medyum hakkında olabildiğince fazla bilgi toplayın
  • Medyumun web sitesini güzelce inceleyin ve yazılan makalelere bakarak ilmi ve dini bilgisi hakkında yorumlama yapın
  • Medyum yorum sitelerinden medyumla alakalı yorumları inceleyin ve olumlu-olumsuz yorum karşılaştırması yapın
  • Bu medyumla daha önce çalışmış kişilerle bir şekilde irtibat kurun (mail,telefon,whatsapp)
  • Medyumla telefonda görüşüp kendisine sorular sorun vereceği cevapların sizi tatmin edip etmediğine bakın ve güvenilirliğini sınayın
  • En önemli şey ise mümkün olabilirse kendisiyle yüz yüze görüşme talep edin

--

--

--

https://www.guvenilirmedyum.kim

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Güvenilir Medyum Kim

Güvenilir Medyum Kim

https://www.guvenilirmedyum.kim

More from Medium

Project 5 : Display

CS373 Spring 2022: Sumedh Chilak

Faction and Arcimoto Reveal Next-Generation Driverless Delivery Vehicle

Grocery Store Happenings