Yahudi Medyumlar Neden En İyi Medyumlardır ?

Yahudi Medyumlar Neden En İyi Medyumlardır ?

Yahudi Medyumlar Ne Tür İşlemler Yaparlar ?

En İyi Yahudi Medyum Kimdir ?

Yahudi Medyum Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim ?

  • Öncelikli olarak Yahudilerin dili ibranice olup kutsal kitapları da Tevrat’tır. Yahudi bir medyumdan bekleyeceğiniz ilk şeyler Musevi olması ve aynı zamanda İbranice bilmesi
  • Yahudiler genel anlamda kabala adı verilen ve en eski gizli ilimlerden biri olan bu ilime vakıflardır.
  • Büyü konusunda sorabileceğiniz her soruya kem küm etmeden direk ve net yanıtlar verecek kapasiteye sahiplerdir.
  • Masonluk hakkında genel anlamda bilgi sahibidirler. Bir çok masonik yapının kurucuları da Yahudilerdir.
  • Türkiye’de yaşayan Yahudiler genel olarak çift pasaport sahibidirler. Bu yüzden kendilerinden bu belgeleri isteyebilirsiniz.

--

--

--

https://www.guvenilirmedyum.kim

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Güvenilir Medyum Kim

Güvenilir Medyum Kim

https://www.guvenilirmedyum.kim

More from Medium

The Endless Oil rally, Energy v Tech Reversal, Performance during hiking cycles

WHATSAPP NEW FEATURE!

CS 373 Spring 2022: William Eng, Week 3

Sometimes small plans can make a big difference: Applying your evaluation to create Mini-Plans.